Levering van aandelen

Voor de levering van aandelen is altijd een notariële akte vereist. Door deze notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Hij kan echter de aan het aandeel verbonden rechten zoals zeggenschaps-, vergader- en dividendrecht pas uitoefenen, nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte door de vennootschap is getekend.

De notaris die de akte opmaakt heeft een rechercheplicht; hij moet nagaan en in de akte vermelden of en zo ja, op welke wijze, verkoper de aandelen heeft verkregen. Indien juist bijgehouden is dit in het aandeelhoudersregister te vinden. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend.

Het aandeelhoudersregister moet de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en adres van alle aandeelhouders
  • Het op ieder aandeel gestorte bedrag
  • Ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen (indien van toepassing)
  • De datum waarop de aandelen door de aandeelhouder zijn verkregen
  • De datum van erkenning of betekening door de vennootschap