Ontbinding B.V.

Door middel van een ontbindingsbesluit

Dit betekent dat aan de ontbinding een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders ten grondslag ligt. De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen of op een nader te bepalen tijdstip. Een besluit tot ontbinding is altijd onherroepelijk en kan dus niet ongedaan worden gemaakt.

Bij een bepaalde gebeurtenis

De statuten van de rechtspersoon kunnen bepalen dat de rechtspersoon ontbonden wordt bij een bepaalde gebeurtenis.

Indien er nog financiële, materiële of andere zaken 'in' de vennootschap zitten (met andere woorden zijn er nog baten aanwezig), is een zogenaamde vereffening van het vermogen verplicht.

Notariaat in de Tiendschuur kan bij deze formaliteiten behulpzaam zijn. De ontbinding van een rechtspersoon moet altijd gemeld worden aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiervoor zijn diverse formulieren beschikbaar.