Disclaimer

Deze website is een uitgave van Notariaat In de Tiendschuur. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Notariaat In de Tiendschuur kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Notariaat In de Tiendschuur garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Notariaat In de Tiendschuur streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Notariaat In de Tiendschuur zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Notariaat In de Tiendschuur en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. 

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.